آیا می توان نماز را به خاطر جماعت از اول وقت به تأخیر انداخت؟ - گنجینه ...

مستحبّ است انسان نماز را در اوّل وقت آن بخواند و راجع به آن خیلى سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است ، مگر آن که تأخیر آن از جهتى بهتر باشد، ...

apple.com family sharing apple.com families apple.com free giveaway apple.com free iphone