از 'ترجمان' تا 'آچارخربوزه' و 'بی‌نقطه'؛ سیاست‌زدگی طنز چاپی افغانستان ...

29 مارس 2018 ... آمار یک سال پیش نشان می‌دهد که در افغانستان حدود ۱۷۰۰ روزنامه، هفته‌نامه و ماهنامه ... از دانش‌آموزان در کلاس شیطنت و شوخی هم کنند، چه ماجراهایی رخ خواهد داد؟

زغال رسانا است زغال رسانا زغال روی گنج زغال رساناست؟