خانه | POL Literary & Translation Agency

هدف از تشکیل این خانه کمک و همیاری با علاقمندان به ارتباطات بین المللی با سایر کشورها در زمینه های فرهنگی،بویژه نشر می باشد.ما با ترجمه کتاب ها و متون شما از زبان  ...

لیلا برخورداری رادیو هفت رزومه لیلا برخورداری لیلا برخورداری و لعیا زنگنه زندگی لیلا برخورداری

کدام کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شمااست؟ پروسه ... - IND

را دارید. به این اساس آن کشور می تواند مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما باشد. .... محلی انتقال می دهند به نام مکان پروسه )POL( که از اينجا مرحله پروسه عمومی.

شبکه اشپزی فارسی اشپزی شبکه فارس فرکانس کانال آشپزی کانال آشپزی کودکان