واژه نامه زبان پاک و نژاده

زﺑﺎن ﭘﺎک و ﻧژاده .... ﺑﮑوﺷش وﺣﯾد اﯾراﻧﯽ. Page 7. ﺗﻘﺴﯿﻢ. = ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن، ﺑﺨﺶ. ﺗﻘﺼﯿﺮ. = ﮔﻨﺎه، ﮐﻮﺗﺎھﯽ .... ﺑﺮاﺳﺘﯽ. ﺟﺪار. = دﯾﻮار. ﺟﺪال. = ﺳﺘﯿﺰ، رزم، ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮدن، ﭼﺎﻟﺶ. ﺟﺪل. = ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮدن، ﺳﺘﯿﺰه ﮐﺮدن. ﺟﺪول. =.

cake varieties cake vegan cake vinyl box set cake vodka mixers