اولین انجمن علمی دانشجویی مطالعات ارتباطی و ... - معاونت فرهنگی دانشگاه

19 دسامبر 2016 ... ... (نایب دبیر)، سپیده فریدنیا ، صدیقه احمدپور، نسترن خانی، ریحانه واحد وخشوی و فاطمه ابراهیمی اعضای این انجمن جوان و نوپا که برای اولین بار شکل ...

یکشنبه سیاه بورس یکشنبه ساعت مشتری یکشنبه سیاه مجلس فیلم یکشنبه سیاه در مجلس