اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ ﻃﻮل راه ﺑﻪ ﺷﻤ

30 ژوئن 2002 ... ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ - آذرﺷﻬﺮ. ﺑﺰرﮔﺮاه. 21. -. 76. 81/4/9. 4. ﺗﺒﺮﻳﺰ - ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد - ﻗﺮه ﭼﻤﻦ - ﻣﻴﺎﻧﻪ (ﻣﺤﻮر ﻗﺪﻳﻢ ). ﺑﺰرﮔﺮاه. 32. 165. 76. 62/5/4. 5. ﺗﺒﺮﻳﺰ - ﺻﻮﻓﻴﺎن - ﻣﺮﻧﺪ.

دلار ثانوی دلار سنا دلار ثبت شده دلار ثامن