آیا از نظر اسلام برای انتخابات ما شرایط و محدودیت‌هایی وجود دارد ...

17 آوريل 2013 ... و در هیج جای دنیا نمی‌توان انتخاباتی را بدون حد و مرز تصور کرد. طبیعی است اسلام نیز برای رعایت بهتر قوانین، شرایط و محدودیت‌هایی را هم برای ...

دستبند هوشمند cicret خانه هوشمند control4 خودکار هوشمند cronzy ساعت هوشمند cogito

انتخابات مشروعیت اسلامی دارد، نشست علما - صدای امریکا

25 آوريل 2013 ... مولوی نثاراحمد احمدی، نماینده علمای اسلامی از ولایت بدخشان گفت: "انتخابات از دید دین مقدس اسلام مشروعیت کامل دارد و با اسلام هیچ در تناقض نیست.

رشته مدیریت اجرایی چیست رشته مدیریت امور اداری رشته مدیریت امور فرهنگی رشته مدیریت اموزشی

اﺳﻼم و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت - german.net

21 جولای 2008 ... ﺟﻮاب هﻤﮥ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت در ﻳﮏ ﮐﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد ... ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁﻧﺎﻧﻴﮑﻪ ازاﻳﻦ زاوﻳﻪ وﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﻈﺮدارﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ و ﻧﺎن ﺧﻮردن و راﻩ.

طرح لاک طرح لباس طرح لبخند طرح لاک ساده