اقتصاد زیرزمینی و تأثیر آن بر - فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت‌هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت‌های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار ...

سامسونگ ثبت نام سامسونگ ثبت سامسونگ ثبت محصولات ثلویزیون سامسونگ